Relació amb els col.legues, l'equip de cures i l'equip de salut

Formació

70. La infermera està compromesa amb l’actualització de la seva competència durant tota la carrera professional.

Formació

Medi ambient

75. La infermera vetlla per un medi ambient sostenible, tant ecològicament com econòmicament. El protegeix de la contaminació, la degradació, l’empobriment i la destrucció, per tal que es promogui la salut i el benestar de la població.

Medi ambient

Comunicació social

77. La infermera no fa declaracions falses, fraudulentes o que indueixin a engany, ni fa un mal ús dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials.

Comunicació social

Objecció de consciència

79. La infermera actua d’acord amb els principis i valors professionals, però si considera que certes pràctiques són contràries a les seves creences morals, té el dret a l’objecció de consciència.

Objecció de consciència

Vaga

82. La infermera pot exercir el dret a la vaga per raons d’interessos professionals i per millorar el servei que presta a les persones, les famílies o la comunitat.

Vaga

Economia

86. La infermera té el dret de percebre en l’exercici professional una remuneració justa, d’acord amb la seva qualifi cació professional, però no prioritzarà mai l’ànim de lucre per damunt de l’objectiu professional.

Economia

Organismes professionals

90. La infermera, personalment i participant en els col·legis i les associacions professionals, contribueix a la defensa dels valors i els principis professionals infermers, amb l’objectiu de mantenir la integritat de la professió i la seva pràctica en benefi ci del benestar de la societat. 91. La infermera, personalment i participant en els col·legis i les associacions professionals, estimula l’autorefl exió crítica sobre la pràctica infermera per tal de garantir el desenvolupament i millora de la professió, així com una actitud de respecte pels valors ètics de la professió. 92. La infermera, personalment i participant en els col·legis i les associacions professionals, treballa perquè l’aportació infermera estigui present en la planifi cació i la remodelació de les polítiques de salut, acadèmiques i socials, i vetlla perquè la legislació que afecta l’accessibilitat, la qualitat i el cost de la salut s’adapti a les necessitats de les persones. 93. La

Organismes professionals