Intimitat

Les infermeres reconeixem la importància de preservar la intimitat i la confidencialitat i protegim aquests drets en la relació professional per tal de garantir el benestar de la persona atesa en el procés de cures, en el marc d'una relació de confiança.

Intimitat

Confidencialitat

47. La infermera manté com a confi dencial tota la informació que la persona atesa li hagi confiat o que obtingui en l’exercici de la professió. Actua amb discreció, tant dins com fora de l’àmbit professional, a fi de no desvelar dades sobre la persona atesa, directament o indirectament.

Confidencialitat