Competència professional

Les infermeres proporcionem cures infermeres segures, competents, compassives i conformes a l'ètica professional i, al mateix temps, donem compte de les nostres accions i de les conseqüències que se'n deriven en l'exercici de la professió.

Competència professional

Seguretat de la persona atesa

18. La infermera fa de l’autocura una part fonamental del seu objectiu professional, i per això es responsabilitza del manteniment del seu nivell òptim de salut en benefi ci de la pròpia capacitat per tenir cura.

Seguretat de la persona atesa

Final de la vida

27. La infermera, en el marc de la legislació vigent, vetlla perquè en el procés de fi nal de vida es respectin les creences i valors que han donat sentit a la vida de la persona atesa i perquè mori d’acord amb el propi ideal de bona mort.

Final de la vida