Presentació

Les professions que treballen amb persones i per les persones s’han dotat històricament amb codis deontològics per regular d’una manera fonamentada la presa de decisions, especialment quan sorgeix un confl icte. Atès que el context social i cultural evoluciona i varia, cal revisar periòdicament els codis per tal d’adequar-los a les noves situacions i als nous valors socials i professionals emergents. És per això que el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya va considerar oportuna la redacció d’un nou codi d’ètica adaptat a la realitat del nostre moment.

Presentació

Introducció

Transcorreguts vint-i-set anys d’ençà de l‘aprovació del darrer codi, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha considerat molt necessari fer-ne una revisió a fi d’adaptar-lo als canvis professionals i socials que s’han produït en els darrers temps.

Introducció

Objectius

El Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya té un triple objectiu:

Objectius

L'ètica en la professió infermera

L’exercici de la professió infermera, des de l’inici fi ns al dia d’avui, ha anat lligat a uns valors ètics, però no és fi ns al segle XIX que s’elabora el primer codi d’ètica de la professió, sota el títol de “Jurament de Florence Nightingale” (1893), on es defensa que cal promoure el benestar de les persones ateses, elevar el bon nom de la professió i guardar el secret professional. L’evolució de la professió portarà al Consell Internacional d’Infermeres (CII) a publicar l’any 1953 el seu primer codi, que proclama que la infermera està al servei del malalt i de la humanitat sense cap mena de discriminació, i que aquest servei es fonamenta en el respecte a la llibertat de la persona i en la preservació de la vida humana. L’any 1973 el codi serà profundament modifi cat amb una mirada molt més professionalitzadora i centrada en la promoció de la salut. Des de llavors, el codi del CII s’ha anat actualitzant, l’última vegada l’any 2012. A…

L'ètica en la professió infermera

Valors infermers i compromís ètic

Les infermeres, en el desenvolupament de la pràctica professional en tots els àmbits, prenem el compromís d’exercir-la d’acord amb els valors professionals. En aquest Codi hi ha descrits els principals valors professionals i les conductes ètiques de la infermera amb relació a les persones ateses, famílies i/o persones signifi catives, grups, comunitats i la societat en general. També des d’aquests valors s’orienta la relació amb estudiants, col·legues i altres professionals, així com el compromís de la infermera amb ella mateixa. L’avenç de la professió infermera va unit essencialment al desenvolupament d’aquests valors: responsabilitat infermera, autonomia de la persona, intimitat i confi dencialitat, justícia

Valors infermers i compromís ètic