Codi d'Ètica

Introducció


Transcorreguts vint-i-set anys d’ençà de l‘aprovació del darrer codi, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha considerat molt necessari fer-ne una revisió a fi d’adaptar-lo als canvis professionals i socials que s’han produït en els darrers temps.

En aquest mateix sentit, calia donar compliment a l’exigència fi xada en l’article 60.2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (DOGC núm. 4651, de 09.06.2006), que atribueix als consells de col·legis professionals l’elaboració d’un codi deontològic i de bones pràctiques per al bon exercici de la professió; i també a l’article 6.1,e) dels Estatuts del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, qualificats per la resolució JUS/3676/2009, de 21 de desembre (DOGC núm. 5535, de 29.12.2009), que encomana a aquesta corporació recollir i elaborar les normes deontològiques i de bones pràctiques comunes a la professió infermera.

Amb aquest objectiu el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya va designar una Comissió Redactora, integrada per 16 infermeres (1) que representaven els quatre Col·legis de Catalunya. La Comissió, abans d’iniciar la redacció del nou Codi d’Ètica, va considerar oportú realitzar una revisió d’altres codis d’ètica infermera d’organismes i agrupacions professionals d’altres països. Al mateix temps, va efectuar un apropament a la realitat de les infermeres i infermers de Catalunya per conèixer quins eren els problemes ètics més habituals o que més preocupaven a les infermeres en els diferents àmbits de l’exercici de la professió infermera. Amb aquest fi , es va dissenyar un estudi de recerca amb dues fases: una primera, qualitativa, mitjançant dos grups focals amb participants de diferents àmbits de la professió; i una segona, quantitativa, amb una enquesta online a totes les col·legiades i col·legiats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Amb la informació obtinguda, la Comissió Redactora va elaborar l’articulat que, després de ser sotmès a un tràmit d’audiència de persones i institucions destacades del món de l’ètica i a un tràmit d’informació pública de totes les infermeres i infermers de Catalunya i d’altres persones i entitats interessades, ha estat aprovat inicialment pel Consell Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya; posteriorment, per la Junta de Govern de cada un dels quatre col·legis territorials; i, fi nalment, ha rebut l’aprovació defi nitiva del mateix
Consell Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

El Codi d’Ètica mostra quins són els fonaments ètics de la professió i és una guia sobre el comportament i les actituds ètiques de les infermeres en la pràctica professional. És també la carta de presentació a la societat sobre els compromisos professionals que les infermeres tenen amb les persones ateses, les famílies, la comunitat i la societat.

Aquest Codi recull el que les infermeres catalanes consideren que és el seu bon quefer professional. S’estructura a partir de cinc valors: responsabilitat, autonomia, intimitat/confi dencialitat, justícia social i compromís professional. A través d’aquests valors es detallen les actituds i comportaments ètics de les infermeres que són necessaris per exercir la professió, respectant sempre la dignitat de la persona atesa. L’elecció d’aquests valors respon al fet que coincideixen amb els que prevalen internacionalment en els codis d’ètica de les infermeres.

 


1. De la mateixa manera que ho fa el Consell Internacional d'Inermeres (CII), en aquest document, quan es fa referència a "infermera", cal entendre que s'al·ludeix a professionals d'ambdós sexes.