Bibliografia

Aitamaa, E., Leino-Kilpi, H., Puukka, P., Suhonen, R. (2010). Ethical problems in Nursing Manegement: The role of Code of Ethics. Nursing Ethics 17(4), 469-482. Alvear, K., Pasmanik, V., Winkler, M.I., Olivares, B. (2008). ¿Códigos en la Posmodernidad? Opiniones de psicólogos acerca del Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de Chile. Terapia Psicológica, 26(2), 215-228. American Nurses Association (2001). Code of Ethics for Nurses with Interpretative Statements. EEUU. Asociación Médica Mundial (2008). Declaración de Helsinki. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Seül, Corea. Association des infi rmières et infi rmiers du Canada (2008). Code de déontologie des infi rmières et infirmiers. Ottawa. Australian Nursing & Midwifery Council (2007). Code of Ethics for Nurses in Australia. Col·legi Oficial Infermeria de Barcelona. (1986). Codi d’Ètica d’Infermeria. Barcelona. Col·legi Oficial d’Infermeria de

Bibliografia

Glossari

Aquest glossari concreta el sentit d’alguns termes o expressions que, a causa de la seva freqüència o rellevància en el text, requereixen una major precisió per tal d’interpretar-lo convenientment. Adequació de l’esforç terapèutic / limitació de l’esforç terapèutic: Suspensió o no aplicació dels tractaments mèdics i/o de les tècniques de manteniment artifi cial de la vida, com ara la nutrició enteral o parenteral, quan aquestes mesures no poden millorar la situació o problema de salut de la persona, ni tampoc la seva qualitat de vida. Aprenentatge: Procés educatiu que té com a fi nalitat adquirir nous coneixements, habilitats i/o actituds. Aquest procés és signifi catiu quan l’aprenentatge provoca un canvi en la conducta. Autonomia: Capacitat per actuar de forma lliure; és a dir, prendre decisions i obrar d’acord amb els valors, les creences i els interessos personals. Consell de Col·legis Professionals: Organització professional democràtica que,…

Glossari

Desenvolupament

Aquesta app ha estat desenvolupada internament pel grup d'Innovació i Tecnología del Col.legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.

Desenvolupament