Valors infermers i compromís ètic


Les infermeres, en el desenvolupament de la pràctica professional en tots els àmbits, prenem el compromís d’exercir-la d’acord amb els valors professionals. En aquest Codi hi ha descrits els principals valors professionals i les conductes ètiques de la infermera amb relació a les persones ateses, famílies i/o persones signifi catives, grups, comunitats i la societat en general. També des d’aquests valors s’orienta la relació amb estudiants, col·legues i altres professionals, així com el compromís de la infermera amb ella mateixa. L’avenç de la professió infermera va unit essencialment al desenvolupament d’aquests valors: responsabilitat infermera, autonomia de la persona, intimitat i confi dencialitat, justícia
social i compromís professional.