Presentació


Les professions que treballen amb persones i per les persones s’han dotat històricament amb codis deontològics per regular d’una manera fonamentada la presa de decisions, especialment quan sorgeix un confl icte. Atès que el context social i cultural evoluciona i varia, cal revisar periòdicament els codis per tal d’adequar-los a les noves situacions i als nous valors socials i professionals emergents. És per això que el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya va considerar oportuna la redacció d’un nou codi d’ètica adaptat a la realitat del nostre moment.

Així mateix, l’article 60.2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (DOGC núm. 4651, de 09.06.2006), atribueix als consells de col·legis professionals l’elaboració d’un codi deontològic i de bones pràctiques per al bon exercici de la professió; i en el mateix sentit, l’article 6.1,e) dels Estatuts del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, qualifi cats per la resolució JUS/3676/2009, de 21 de desembre, (DOGC núm. 5535, de 29.12.2009), encomana a aquesta corporació recollir i elaborar les normes deontològiques i de bones pràctiques comunes a la professió infermera. A aquesta exigència respon també el codi que es presenta a continuació.

Des de la perspectiva del Consell de Col·legis, el Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya és una garantia de protecció professional, a la vegada que un marc de referència per a la presa de decisions en la pràctica quotidiana al costat de les persones.

Sens dubte, un codi d’ètica és un mirall on es refl ecteixen els valors d’una professió, valors que la donen a conèixer als usuaris i que han d’inspirar tots els àmbits del fet de tenir cura, la pràctica assistencial, la formació, la gestió de les cures i la recerca.

Efectivament, els valors són extremadament importants per a l’ésser humà; són plurals i guien permanentment el pensament i l’acció. Per aquesta raó un codi d’ètica ha de reflectir els valors conjunts d’una professió tot vetllant pel respecte a la diversitat i tenint en compte també la dignitat i la singularitat de cada persona atesa. Un codi d’ètica és també una guia per a l’autorespecte del professional. En defi nitiva, un codi d’ètica humanitza el col·lectiu que el promou i humanitza també les relacions interprofessionals i amb les persones.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya vol agrair a totes les persones que han fet possible aquest treball i, en especial, a l’equip liderat per la senyora Maria Gasull, la visió que hi han aportat i el temps i els esforços esmerçats. Tothom que hi ha intervingut ha fet possible que aquest codi vegi la llum, el qual, n’estem segurs, serà una contribució capdavantera per a un més gran compromís professional i una millor qualitat en l’atenció als ciutadans.

 

Montserrat Teixidor i Freixa
Degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya