Confidencialitat


47. La infermera manté com a confi dencial tota la informació que la persona atesa li hagi confiat o que obtingui en l’exercici de la professió. Actua amb discreció, tant dins com fora de l’àmbit professional, a fi de no desvelar dades sobre la persona atesa, directament o indirectament.

48. La infermera manté la confi dencialitat més enllà de l’acabament del procés assistencial, fins i tot després de la mort de la persona atesa.

49. La infermera, en compartir informació amb altres membres de l’equip de salut, s’assegura que només serà matèria de comunicació allò que pugui generar un benefi ci per a la persona atesa, i vetlla perquè no es vulneri el secret compartit.

50. La infermera té l’obligació d’exigir la màxima discreció als qui formen part del procés assistencial, tan si són professionals de la salut com si no ho són, i de vetllar perquè no es divulgui cap informació de la persona atesa.

51. La infermera s’assegura que totes les dades registrades de la persona atesa quedin ben protegides, i vetlla perquè en l’ús dels registres i de les comunicacions en format paper, digital o audiovisual no es vulneri la confidencialitat.

52. La infermera s’absté d’accedir a dades de persones a les quals no presta atenció i, quan les utilitza fora de l’àmbit assistencial per a fi nalitats docents i de recerca, en preserva l’anonimat i compta amb el consentiment de la persona o del seu representant legal, i/o amb l’autorització del comitè d’ètica de recerca corresponent.

53. La infermera adverteix la persona que consulta o divulga informació confidencial de forma inapropiada i emprèn les mesures oportunes d’acord amb la gravetat de la situació.

54. La infermera defensa l’exercici del dret de les persones a accedir a la seva història clínica i a tenir-ne còpia.

55. La infermera facilita els informes sobre el procés de cures infermeres sempre que ho sol·liciti la persona atesa, o bé quan calgui per a la comunicació entre professionals o institucions a fi de continuar el procés terapèutic, d’acord amb les normes de confi dencialitat.

56. La infermera valora fins on manté la confidencialitat quan:

a. Complimenta impresos, certifi cats o comunicacions que corresponen a una obligació legal.

b. Revela informació per evitar un perill o perjudici important per a altres persones o per a la col·lectivitat.

c. El manteniment de la confi dencialitat posa en perill la vida de la pròpia persona atesa.

d. La persona atesa autoritza i consent de forma expressa la revelació d’informació.

e. Respon a requeriments del Síndic de Greuges, Ministeri Fiscal, Jutges, Tribunals o altres institucions que la llei determina, en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes, fent esment de la seva obligació de confidencialitat.