Economia


86. La infermera té el dret de percebre en l’exercici professional una remuneració justa, d’acord amb la seva qualifi cació professional, però no prioritzarà mai l’ànim de lucre per damunt de l’objectiu professional.

87. La infermera actua amb efi ciència, elaborant estratègies que garanteixin les cures infermeres necessàries, especialment quan hi ha una escassetat de recursos.

88. La infermera es responsabilitza d’un bon ús del temps, dels materials i dels recursos que utilitza per a l’exercici professional.

89. La infermera, en l’exercici de la professió, no intervé directament ni indirectament en la publicitat, venda o promoció de productes comercials quan les fi nalitats lucratives prevalen sobre el benefi ci de la persona atesa o de la societat.