Organismes professionals


90. La infermera, personalment i participant en els col·legis i les associacions professionals, contribueix a la defensa dels valors i els principis professionals infermers, amb l’objectiu de mantenir la integritat de la professió i la seva pràctica en benefi ci del benestar de la societat.

91. La infermera, personalment i participant en els col·legis i les associacions professionals, estimula l’autorefl exió crítica sobre la pràctica infermera per tal de garantir el desenvolupament i millora de la professió, així com una actitud de respecte pels valors ètics de la professió.

92. La infermera, personalment i participant en els col·legis i les associacions professionals, treballa perquè l’aportació infermera estigui present en la planifi cació i la remodelació de les polítiques de salut, acadèmiques i socials, i vetlla perquè la legislació que afecta l’accessibilitat, la qualitat i el cost de la salut s’adapti a les necessitats de les persones.

93. La infermera, personalment i participant en els col·legis i les associacions professionals, vetlla pel desenvolupament de les competències professionals pròpies i el bon nom de la professió.

94. La infermera contribueix activament al bon funcionament dels organismes professionals —col·legis, associacions i altres institucions— a fi de millorar el desenvolupament professional.

95. La infermera es coresponsabilitza del compliment del codi i, si s’incompleix, actua personalment i/o a través dels col·legis, associacions professionals o institucions de salut o socials.