Seguretat de la persona atesa


18. La infermera fa de l’autocura una part fonamental del seu objectiu professional, i per això es responsabilitza del manteniment del seu nivell òptim de salut en benefi ci de la pròpia capacitat per tenir cura.

19. La infermera, quan considera que no té els coneixements i habilitats per dur a terme una cura infermera, busca adquirir-los mitjançant informació, formació o cercant el suport d’una altra infermera que la substitueixi. Si no ho aconsegueix, ho farà constar formalment.

20. La infermera, si en algun moment considera que no té l’aptitud o el nivell de salut òptim per proporcionar cures infermeres, sol·licita un nou lloc de treball que s’adeqüi a la seva situació de salut o, en el cas que no l’obtingui, busca estratègies per garantir la seguretat de la persona atesa.

21. La infermera, quan observa que, per qualsevol raó, una col·lega no és capaç de complir adequadament les seves responsabilitats, li presta suport i pren totes les mesures necessàries per protegir la seguretat de la persona atesa.

22. La infermera té l’obligació de reconèixer els errors comesos, posar tots els mitjans que estiguin al seu abast per prevenir o minimitzar els perjudicis que se’n puguin derivar, i prendre les mesures necessàries per corregir les causes que l’han conduït a l’error.

23. La infermera es nega a col·laborar en pràctiques que no garanteixin la seguretat de les persones i es compromet a dur a terme les accions que corregeixin la situació.

24. La infermera s’assegura que, en l’aplicació dels avenços científi cs, procediments o innovació tecnològica a la persona atesa, se’n verifica la seguretat.

25. La infermera, quan realitza o col·labora en una investigació, s’assegura que el projecte de recerca compleix tant la legislació com les declaracions ètiques internacionals.

26. La infermera s’esforça a detectar i prevenir tota forma de violència, avaluant els riscos i anticipant-se a la situació violenta. Quan això no és possible, pren les mesures necessàries per minimitzar-ne els riscos i ho denuncia amb la finalitat de protegir les persones i a ella mateixa.