Relació amb els col.legues, l'equip de cures i l'equip de salut


Les infermeres reconeixem la importància de la professió infermera en el si de la societat, i per això assolim el compromís de desenvolupar-la i millorar-la.


64. Les relacions entre la infermera i els membres de l’equip de cures i de l’equip de salut s’han de basar en el respecte mutu, la col·laboració i el reconeixement de les pròpies responsabilitats i/o competències professionals.

65. La infermera fa ús dels recursos i vies professionals per resoldre els desacords entre professionals.

66. La infermera, en situacions de confl icte dins l’equip de salut, promou el diàleg respectuós i vetlla perquè les solucions que es prenguin respectin totes les persones implicades.

67. La infermera, si identifi ca comportaments perjudicials —agressius, intimidatoris o d’abús— entre els membres de l’equip, ho comunicarà formalment a l’autoritat o persona que correspongui i procurarà la resolució del conflicte.

68. La infermera, quan observa que algun membre de l’equip de salut pot posar en perill la salut de la persona atesa, té el deure d’evitar el risc que això pugui suposar. Si la situació no es resol, ho comunicarà formalment a l’autoritat o persona que correspongui.

69. La infermera actua amb criteri professional segons les seves competències. Si considera que alguna indicació que rep d’altres professionals de l’equip de salut és errònia i/o pot causar un dany a la persona atesa, procurarà que no es dugui a terme, s’abstindrà de participar-hi i informarà de la seva decisió a l’autoritat o persona que correspongui.