Informació i consentiment informat


Les infermeres reconeixem l'autonomia de les persones i, per tant, respectem el seu dret a ser informades i a pendre lliurement les seves decisions.


31. La infermera reconeix la persona atesa com a propietària i gestora de les seves dades de salut i, per tant, li facilita la informació necessària, de forma comprensible, cercant la col·laboració dels membres de l’equip de salut, si és el cas.

32. La infermera participa en el procés d’informació, a partir d’un coneixement adequat de la situació i evitant informacions indegudes o contradictòries, i vetlla per crear un entorn que afavoreixi que la persona atesa estigui en les millors condicions per comprendre la seva situació o problema de salut i les propostes de cures i/o tractaments.

33. La infermera col·labora amb altres professionals en demanar el consentiment a la persona atesa per a qualsevol actuació assistencial, de recerca o docent, a fi de garantir que pugui prendre lliurement les seves decisions.

34. La infermera té una especial cura i sensibilitat per garantir la comprensió de la informació en totes les situacions, i especialment en aquelles on la persona atesa no té prou competència per comprendre i decidir. Així, col·labora en la valoració periòdica del grau de competència i aporta aquesta valoració a l’equip de salut per revisar, si escau, la consideració de persona no competent.

35. La infermera respecta tant la voluntat de la persona atesa a no ser informada com a decidir amb qui vol compartir la informació i el grau d’informació que vol compartir.

36. La infermera respecta la voluntat i la presa de decisions de la persona atesa quan té prou competència per comprendre i decidir. Quan aquesta rebutja un tractament mèdic i/o infermer, en segueix tenint cura adequant el procés de cures per respectar la seva voluntat, sempre que sigui possible.

37. La infermera pacta en el si de l’equip de salut la gestió del procés d’informació, especialment en el cas de males notícies, per tal que puguin ser compreses de la millor manera possible.

38. La infermera prioritza les decisions de la persona atesa alhora que ajuda les famílies i/o persones signifi catives del seu entorn a comprendre la decisió presa.

39. La infermera vetlla perquè, en situacions d’incompetència i/o incapacitat de la persona, les decisions que prenguin els seus representants assegurin el major benefi ci de la persona atesa.

40. La infermera promou la planifi cació anticipada de les decisions sanitàries i/o de les voluntats anticipades i vetlla perquè es respectin, en el marc de la legislació vigent.